Cookie beleid HSC '21

De website van HSC '21 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

Waar draait het om?
Ieder weekend worden er wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. De realiteit is echter dat er op en rondom de voetbalvelden ook dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Het bestuur van HSC ‘21 voert deze Gedragscode in met als doelstelling vast te leggen wat wel en niet kan binnen onze vereniging. Als uitgangspunt geldt bij het formuleren en hanteren van onze verenigingsnormen en verenigingswaarden de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd: “Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en niet”.

Het beleid is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, dan consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van deze Gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.

Missie HSC’21
HSC’21 wil een club zijn waar plezier, prestatie en professionaliteit belangrijk worden gevonden. Het spelen van attractief voetbal op topamateurniveau, met zoveel mogelijk een mix van spelers uit eigen gelederen en de regio, zodat voor zowel (potentiële) spelers, vrijwilligers, publiek en sponsoren de club in Haaksbergen en omstreken een grote aantrekkingskracht heeft. Een voetbalvereniging met zowel prestatief als recreatief voetbal, belangrijk is dat ieder lid op zijn eigen niveau sport kan bedrijven. Een club waar voetbal de bindende factor is en waar je met genoegen komt.

Visie HSC’21
Om de missie te verwezenlijken wil HSC’21 een club zijn waar: Saamhorigheid, betrokkenheid en familiegevoel hoog in het vaandel staat, waardoor een kader ontstaat, waarbij vrijwilligers gemakkelijker in zullen stappen. Een breed draagvlak wordt gecreëerd door optimale condities te realiseren voor recreatief (jeugd)voetbal. De jeugdselectieteams op voldoende hoog niveau spelen om een optimale doorstroming mogelijk te maken. Het tweede en derde team op voldoende hoog niveau spelen om jeugdselectiespelers goed te kunnen opvangen en te begeleiden. Waar spelers van de eerste selectie, met zo’n gering mogelijk niveau verlies op terug kunnen vallen of ingepast kunnen worden.

De organisatie verder geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd wordt door functies te beschrijven en of aan te passen, taken en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen, zonder het hoofdbestuur, als eindverantwoordelijke uit het oog te verliezen.

Een optimale balans gevonden wordt tussen financiële mogelijkheden en sportieve ambitie, waarbij het creëren en waarborgen van een financieel gezonde vereniging absoluut leidend is. Optimale sponsorwerving en -instandhouding gewaarborgd wordt. De accommodatie blijft voldoen aan de eisen die er aan gesteld worden en “bij de tijd” blijft.

Oog is voor het maatschappelijk belang, door o.a. maatschappelijke stageplekken (MSP) en werkplekken voor langdurig werklozen en als leerbedrijf stages aan te bieden. Het voetbaltechnisch beleid is erop gericht het individuele talent te ontwikkelen van de pupillen via junioren naar senioren. Hierbij wordt voor het prestatieve deel een zo hoog mogelijk niveau nagestreefd, waarbij aanvallend voetbal moet worden bevorderd en nagestreefd. Wanneer er onvoldoende talentvolle jeugd doorstroomt naar de 1e selectie, wordt aanvulling gezocht.

Spelers moeten graag bij HSC’21 willen spelen vanwege het niveau, de training, de begeleiding, de discipline en zelfs de maatschappelijke vorming. HSC’21 streeft er naar, de leden zich bij de vereniging thuis te laten voelen.

Fair Play
Het Fair Play beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zélf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen!
Waardering. Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van onderhoudsmedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een grote inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen.

Antiracisme beleid

Bij HSC ‘21  volgen wij het antiracisme beleid, welke de KNVB  heeft opgesteld en dit passen wij ook toe. Onder racisme wordt verstaan: het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het andere, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde. Discriminatie kan worden omschreven als: ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken.  Het onderhavige protocol is goedgekeurd door de UEFA en de licentiecommissie van de KNVB. Het protocol beoogt in zijn algemeenheid het antiracisme (en antidiscriminatie) beleid en de daarin toe te passen maatregelen voor alle leden van HSC ‘21. 

Het beleid en de maatregelen van HSC ‘21 tegen racisme en discriminatie behelst tenminste de nader te noemen maatregelen en acties.  
a.      HSC ’21  verklaart nadrukkelijk afstand  te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. In de verklaring is onder andere opgenomen dat racisme en elke andere vorm van discriminatie niet zal worden getolereerd door de vereniging. Deze verklaring wordt actief uitgedragen door Alfa Sport, onder andere door met regelmaat op de site van de club aandacht te besteden aan racisme en discriminatie.
b.    Racisme en discriminatie op het terrein van HSC ’21 is  nadrukkelijk verboden. Het bestuur van HSC ’21 zal zich er maximaal voor inspannen dat aan een ieder die zich op het terrein desalniettemin schuldig maakt aan racisme of discriminatie (tenminste) een terreinverbod zal worden opgelegd.  
c.    HSC ‘21 zal (disciplinaire) maatregelen nemen jegens spelers, coaches en overige leden van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.  
d.    In samenwerking met bezoekende verenigingen wordt afgesproken hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van HSC ’21. De club zal proactief optreden tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende leuzen bevatten, hetgeen onder meer betekent dat deze uitingen zullen worden verwijderd van het terrein.
e.     HSC ‘21 Sport draagt zorg voor het implementeren van een beleid met betrekking tot het aannemen van leden ingevolge waarvan eenieder (ongeacht sekse, geloof, huidskleur etc.) gelijkwaardig zal worden behandeld.  

Preventief beleid

Bestaat hieruit dat er gedragsregels zijn opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken.

Vertrouwenspersoon

Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een leider, clustercoördinator, commissielid of bestuurslid. In een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. In deze uitzonderingsgevallen zal een vertrouwenspersoon de helpende hand kunnen bieden. Het bestuur van HSC’21 heeft een vertrouwenspersoon aangesteld.

De taken van de vertrouwenspersoon zijn:
- een luisterend oor bieden;
- adviseren over volgacties;
- bijstaan tijdens gesprekken;
- bemiddelen;
- zoeken naar geschikte oplossingen;
- eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties;
- assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;
- voorlichting (preventief) geven.

De vertrouwenspersoon binnen HSC’21 is: Frans Bouwmeesters, Tel: 053-5723085 E-mail: f.bouwmeesters@kpnmail.nl

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld bij het signaleren van of het verkrijgen van adviezen omtrent: elke vorm van ongewenst gedrag.

Gedragsregels
Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die een functie bekleedt in de vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het de leden van HSC ’21 betreft vastgelegd in deze Gedragscode, waarin we de normen en waarden voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En waarnodig er elkaar op aan te spreken.

Binnen HSC ‘21 geldt het volgende als uitgangspunt: Veroordeel nadrukkelijk elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport op het veld; HSC ’21 wil voor iedereen veilig en plezierig zijn. Het is onmogelijk een opsomming te geven van wat wel en niet mag, juist omdat de grenzen van persoon tot persoon verschillen. Dat maakt het ook ingewikkeld. Maar over sommige dingen zijn we het wel eens. Bijvoorbeeld dat een volwassen sportleider geen seksuele relaties met minderjarige sporters mag aanknopen. Ook niet als de sporter dat zelf zou willen! Het is belangrijk dat leden op de club rekening houden met de grenzen van anderen.

HSC ‘21 hecht waarde aan het respectvol en integer omgaan met elkaar. Om die reden houden wij ons aan de gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie zoals NOC*NSF deze stelt. (http://www.sport.nl). NOC*NSF geeft voorlichtingsmateriaal uit voor sporters, trainers, kaderleden, ouders en bestuurders.

Als trainer of coach kun je ernstige schade oplopen wanneer je betrokken raakt bij seksuele intimidatie. Ook in het geval, waarbij er geen opzet in het spel is, zijn de gevolgen van een beschuldiging zeer ingrijpend. Als trainer is het daarom belangrijk altijd een professionele afstand te bewaren. Als je een sporter intensief begeleidt, dan doe je er goed aan ook anderen (ouders, trainers) bij de sportbeoefening van je pupil te betrekken. De macht van de groep tegenover de eenling kan leiden tot pesterijen of intimidatie; een situatie waarop je als trainer altijd alert moet zijn. Maar ook leeftijd en positie bepalen de machtsverhoudingen, zoals die tussen trainer en sporter.

Als trainer of begeleider kun je er veel aan doen om seksuele intimidatie te voorkomen. Ten eerste is het belangrijk dat je de 'risico's van het vak' kent en dat je je verantwoordelijkheden als begeleider serieus neemt. Sta eens stil bij de relatie die je met je sporters hebt, hoe je omgaat met fysiek contact, hun privacy (kleedkamer), in welke mate je je mengt in het privéleven van de sporter enzovoort. .

Als trainer of begeleider heb je een belangrijke signalerende taak. Veranderingen in het gedrag van de sporter kunnen wijzen op een probleem. Als vermoedens worden bevestigd, is het belangrijk om in overleg met het slachtoffer maatregelen te nemen richting de dader, de vereniging en de hulpverlenende instanties. Zie hiervoor ook de folders over de NOC*NSF vertrouwenspersonen. Het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie is: 0900-2025590.

Wat te doen bij een signaal van grensoverschrijdend gedrag?
Als je grensoverschrijdend gedrag signaleert, dien je maatregelen te nemen. Wat kun je doen?
- De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken.
- Het bevoegde gezag (bestuur) inlichten (in overleg met het slachtoffer).
- Een officiële klacht indienen bij het bevoegde gezag (bestuur) van de vereniging, (in overleg met het slachtoffer).
- Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien er een strafbaar feit is gepleegd.
- Het slachtoffer wijzen op het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport en op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning van de NOC*NSF vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen
Voor de opvang en begeleiding bij (dreigende) incidenten heeft NOC*NSF vertrouwenspersonen opgeleid. Er zijn zowel vertrouwenspersonen voor slachtoffers als beschuldigden. Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn geschoold om vertrouwenswerk te doen. Vertrouwenspersonen voor slachtoffers zijn er voor iedereen: voor sporters, begeleiders en dus ook voor jou als het jezelf overkomt. Bij deze vertrouwenspersonen kun je ook terecht met vragen en twijfels over je eigen gedrag of dat van een collega-begeleider. De vertrouwenspersonen kunnen je ondersteunen bij gesprekken en procedures.

Verklaring Omtrent goed Gedrag
Vanaf 1 april 2004 is er de mogelijkheid om via het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent goed Gedrag (COVOG) een verklaring van gedrag aan te vragen voor vrijwilligers. Als hoofdbestuur van HSC ‘21 denken wij dat niet al ons kader een Verklaring Omtrent goed Gedrag dient te overleggen, maar wij behouden ons het recht voor te verzoeken deze op te vragen en te overhandigen.

De volgende algemene gedragsregels zijn van toepassing:
- Respect voor anderen is essentieel. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden is uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.
- HSC ‘21 toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs, (assistent)scheidsrechters- en andere gasten.
- Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade. Deze schade zal dan ook worden verhaald bij het verenigingslid dat de schade heeft aangericht of mede heeft aangericht.
- Voor het gebruik van de kantine is een specifiek kantinereglement opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Zie HSC’21 bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ d.d. 12 augustus 2004.
- Rookverbod binnen in het clubgebouw en op het speelveld.
- Drugs zijn uit den boze, ook het verhandelen.
- Een verenigingslid dient na elke deelgenomen training/of wedstrijd het door hem / haar gebruikte kleedlokaal schoon achter te laten c.q. schoon te maken. De teamleden zijn verantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen.
- Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid dat zich heeft schuldig gemaakt aan enige vorm van wangedrag zoals, vernieling, geweldpleging, diefstal en / of andere gedraging die in strijd is met deze gedragsregels moet zich verantwoorden voor het bestuur.
- Een verenigingslid dient zich te houden aan de door HSC ‘21 of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

Gedragsregels voor spelers van HSC ‘21
- Geen alcohol op en rond het veld of in de kleedkamer.
- Je hebt respect voor de tegenstander.
- Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen en/of fysiek geweld.
- Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.
- Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
- Je houdt de kleedkamers netjes en laat deze schoon achter.
- Ivm privacy is het maken van foto's in de kleedkamers is ten strengste verboden.
- Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden. Bij verhindering, tijdig afmelden. - - Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
- Trainingspakken, jassen en overige kleding ter beschikking gesteld door de vereniging wordt alleen gedragen voor, tijdens en na de wedstrijd. Het is verboden deze in privétijd te dragen. Na afloop van het seizoen (of lidmaatschap) dient het ter beschikking kleding en materiaal zsm in goede staat aan de vereniging te worden teruggegeven.

Hand geven voor aanvang van de wedstrijd
De KNVB heeft het kennismaken vóór de wedstrijd ingevoerd. De bedoeling is dat de spelers van beide teams elkaar voorafgaande aan de wedstrijd een hand geven. En natuurlijk worden de scheidsrechter en zijn beide (club)assistenten niet vergeten!

De gedragsregels voor ouders en verzorgers van de spelers:
- Forceer uw kind, dat geen interesse toont, nooit om deel te nemen aan de voetbalsport.
- Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
- Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
- Leer uw kind dat het resultaat van de wedstrijd te accepteren.
- Val een beslissing van een scheidsrechter niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit in twijfel.
- Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen en/of fysiek geweld.
- Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers en andere vrijwilligers.
- Laat het coachen aan de trainer/leider over, aanmoedigen mag uiteraard wel.
De gedragsregels voor de trainers/begeleiders.
- Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. De keuze van de speler voor selectievoetbal mag hierin echter best een rol spelen. Bedenk dat spelers ook andere bezigheden zoals hun opleiding/studie hebben.
- Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
- Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
- Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
- Ontwikkel respect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainers/begeleiders van de tegenstander.
- Vermijd dat getalenteerde spelers veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op. Dit is van toepassing op de niet selectieteams.
- Gastvrij ontvangen van de leiders van de tegenpartij en de scheidsrechter.
- Zorgen voor toezicht in de kleedkamer, zowel bij uit- als thuiswedstrijden. Controleer of de kleedkamer schoon wordt achtergelaten.
-Wangedrag of andere problemen rapporteren aan de desbetreffende coördinator.
- Verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal c.q. trainingsmateriaal (kleding, ballen, waterzakken etc.)

De gedragsregels voor de toeschouwers
Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan sportbeoefening. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers en toeschouwers. Toon respect voor tegenstanders en tegenspelers. Veroordeel elk gebruik van geweld. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is.

De gedragsregels voor de vrijwilliger
Voor elke vrijwilliger, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of met een vertegenwoordiger van het bestuur. Een HSC vrijwilliger gedraagt zich sportief. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk. Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen HSC ’21.

Sancties
Het hoofdbestuur van HSC ’21 is krachtens artikel 6 van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging aan leden.


 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!